0
0,00  0 položek

Žádné produkty v košíku.

Zásady ochrany osobních údajů.

GDPR & Cookies
RokaWorks / Zásady ochrany osobních údajů

1. Dodavatel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých zákazníkem výlučně za účelem provedení dohoda o provedení prací a komunikace se zákazníkem.

2. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících dodavateli služby umožňující provádění zakázek. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti dodavatele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.

3. V rámci plnění práv a povinností ze závazků vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které s dodavatelem uzavřely dohodu o provedení prací, a to konkrétně titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, adresa bydliště, kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a údajích o předmětu zakázky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Toto poučení vyhotovil dodavatel jako správce osobních údajů za účelem splnění povinností informovat zákazníka o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace dodavatele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

5. Dodavatel zpracovává osobní údaje pro účely realizace práv a povinností z dohody o provedení prací a dále pro účely zasílání obchodních sdělení (na základě oprávněného zájmu) v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se dodavatele, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty zákazníků.

6. Osobní údaje zákazníka zpracovává dodavatel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z dohody o provedení prací, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z dohody o provedení prací, a to podle toho, která z výše uvedených dob skončí později.

7. Zákazník má právo na dodavateli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto článku ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

8. Právo na výmaz svých osobních údajů – Zákazník je oprávněn požadovat na dodavateli výmaz jeho osobních údajů, pokud: (i) tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti dodavatele, nebo (v) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

9. Zákazník má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: www.uoou.cz).

10. Zákazník souhlasí s pořízením fotografie předmětu zakázky se zrealizovaným předmětem plnění dohody o provedení prací pro potřeby dodavatele, kdy je dodavatel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace předmětu (vozidla), využívat k reklamním účelům a prezentacím.

Kontakt
Nejsme jen v Praze.

Poptávka je nezávazná. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle podmínek GDPR.
magnifiercross