0
0,00  0 položek

Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech, jejich součástech a zpracování osobních údajů.
RokaWorks / Obchodní podmínky

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech (dále též „VOP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi poskytovatelem služeb panem Jakubem Skálou, IČO: 04465610, se sídlem K Parku 221, 25101 Nupaky nebo firmou RokaWorks s.r.o., IČO: 19890966 se sídlem Dandova 2619/13, Horní Počernice, 193 00 Praha (dále jen “dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen “zákazník“). Oba dodavatelé mají stejné obchodní podmínky.

Zákazník přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech, což stvrzuje podpisem zakázkového listu, který na tyto VOP odkazuje nebo je stvrzuje souhlasem v elektronické komunikací, ve které je zakázka dohodnuta nebo poskytnutý zakázkový list, a to formou slovním textovým popisem či odpovědí vyjadřující souhlas k dané zakázce.

I. Zakázka

1. Dohoda o provedení opravy nebo údržby motorových vozidlech a jejich součástech (dále též „dohoda o provedení prací“ či „zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOP.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést přibližný rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
Rozsah se v průběhu může měnit a navyšovat v závislosti na vzniklých komplikacích během vykonávání zakázky. Než se ale rozsah navýší, je zákazník vždy předem před změnou informován a musí si vše odsouhlasit, přičemž postačí elektronickou formou komunikace, např. e-mailem, WhatsAppem, či prostřednictvím SMS.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze dohodu o provedení prací/zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam na zakázkový list. I pro takové případy záznamu zakázky platí tyto VOP.

4. Dohoda o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

II. Cenové údaje na zakázkovém listu, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Dodavatel uvede v zakázkovém listu předběžnou cenu opravy, příp. smluvní cenu, kterou lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky dostupných katalogů cen náhradních dílů a prací. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné. Pokud k uvedení předběžné celkové ceny nedojde před podpisem zakázkového listu zákazníkem, pak je se zákazníkem domluvena telefonická konzultace po zjištění cen náhradních dílů od dodavatele.

2. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Souhlas musí být vždy písemný nebo elektronický, např. skrz e-mail. A stačí pouze jednoduchou odpovědí vyjadřující souhlas.

3. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, po rozebrání dotčené části vozu vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu dvou týdnů od jeho vystavení. Rozebrání dotčené části vozu v případě, že zákazník neakceptuje předložený rozpočet, se účtuje podle takové sazby, jaká je pro danou činnost potřeba dle povahy práce jako například mechanické nebo autoelektrikářské práce uvedené v aktuálně platném Ceníku servisních prací, který je nedílnou součástí dohody o provedení prací, či zakázky (dále jen „ceník“). Výtah z ceníku je také uveřejněn v sídle dodavatele, zveřejněné na webových stránkách www.rokaworks.cz, ke kterým je neomezený přístup, vyjma situace poruchy či závady přístupnosti webových stránek nebo v místě vykonávání zakázky, který je k nahlédnutí kdykoliv po předchozí dohodě a dodavatel mu tak zpřístupní náhled.

III. Termín dokončení zakázky

1. Dodavatel si vyhrazuje právo zkrátit nebo prodloužit opravu předmětu zakázky (vozidla) bez udání důvodu. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

IV. Předání a převzetí zakázky

1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v místě aktuálního působení dodavatele nebo dohodou u zákazníka či na jiném místě dle dohody se zákazníkem.

2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho týdne od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne činí lhůta pro převzetí zakázky dva dny.

3. V případě prodlení s převzetím zakázky bude dodavatel účtovat parkovné dle aktuálně platného ceníku. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek.
Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.

4. V případě dohody o zanechání předmětu zakázky na veřejné komunikaci, není dodavatel za věc zodpovědný od chvíle, kdy je tak učiněno, přičemž dodavatel v takovém případě nebude účtovat parkovné. Zákazník o tomto je vždy obeznámen a dodavatel tak učiní pod jeho souhlasem. Souhlas stačí vyjádřit ústně nebo elektronickou komunikací vyjadřující souhlas na tuto informaci. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník (např. pokuta za parkování).

5. Demontované díly budou při předání opraveného předmětu zakázky předloženy zákazníkovi k nahlédnutí, pokud zákazník přímo v zakázce neuvede, že demontované díly nechce vidět. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se dodavatel demontované díly ekologicky zlikvidovat na své náklady.

6. Požaduje-li zákazník na základě výslovného pokynu dodavateli, aby dodavatel odvezl předmětu zakázky do jiného místa než, kde byla zakázka provedena, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.

7. Zákazník nebo předávající souhlasí v momentě předání předmětu zakázky dodavateli, že kontrola výše uvedeného předmětu zakázky (vozidla) proběhla v dobré vůli a skutečnosti uvedené v předávacím protokolu, zakázkovém listě nebo jiném dokumentu dodavateli, jsou pravdivé a nejsou v rozporu s trestnou činností. Zákazník dále uděluje povolení, aby během konání služeb na předmětu zakázky a po dokončení služeb na předmětu zakázky (vozidle) mohly být provedeny testovací jízdy předmětu zakázky (vozidlem) v délce adekvátní pro zjištění závady či změny stavu předmětu zakázky (vozidla) a to pouze dodavatelem služeb, či jinou jeho pověřenou osobou pro účely vykonání služeb.

8. Zákazník případně jím zmocněný předávající souhlasí a prohlašuje, že při předání předmětu zakázky dodavateli nejsou v předmětu zakázky cenné věci, a to ani při předání předmětu zakázky dodavateli. Za případné zanechání cenných věcí či jiných cenností, nenese dodavatel odpovědnost. 

9. Zákazník nebo předávající souhlasí a prohlašuje, že nezanechává v předmětu zakázky ani jiné předměty, které jsou předmětem trestné činnosti nebo v rozporu se zákonem. Za tyto předměty dodavatel nenese odpovědnost ani spoluúčast na žádné činnosti a veškerá rizika či protiprávní jednání jde na vrub zákazníka.

V. Vyúčtování zakázky

1. Cenu prací účtuje dodavatel na základě smluvní ceny uvedené v zakázkovém listu nebo svého ceníku aktuálně platného v době uzavření objednávky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť, mimo ceny oprav stanovených smluvní
cenou. Dodavatel je oprávněn zahrnout do jedné účetní položky více náhradních dílů nebo pracovních úkonů.

3. Pokud si zákazník dodá vlastní náhradní díl nebo provozní náplň, pak dodavatel neručí za kvalitu náhradního dílu, či provozní náplně, jejich životnost ani kvalitu provedené práce a nevztahuje se na nic z toho záruka ani práva z vadného plnění. V případě, že bude zákazník chtít uplatnit reklamaci takové součásti u strany, u které zakoupil (nikoliv u dodavatele), bude veškeré náklady spojené s opětovnou demontáží či montáží hradit zákazník.

4. Faktura je předávaná v tiskové formě do rukou zákazníka nebo elektronicky po zaplacení celé ceny opravy.

VI. Platební podmínky

1. Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li doklad pozdější datum splatnosti.

2. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli kromě zákonných úroků z prodlení též smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

VII. Zadržovací právo

1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky.

2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech a danou písemnost předá osobně nebo odešle elektronicky zákazníkovi.

3. Zadržovací právo zaniká vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty, nebo uhrazením pohledávky v plné výši včetně příslušenství.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel neposkytuje na provedené práce záruku, nýbrž odpovídá za vady v rozsahu zákonné odpovědnosti z vadného plnění.

2. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit.
Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.

3. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně osobně nebo v místě konání zakázky, vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

4. Dodavatel odstraní závadu podléhající právu na vadné plnění na své náklady. V naléhavých případech může být se souhlasem dodavatele odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu vozidla s poruchou, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem písemně dodavateli oznámí. Dodavatel nese náklady na provedenou práci a materiál potřebný k odstranění vady. Náklady na odtažení vozidla a ostatní náklady, jdou k tíži zákazníka.

5. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.

6. Vady nelze uplatnit v následujících případech:

• předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad,

• dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou (viz bod 4 tohoto článku),

• vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v bodě 4 tohoto článku,

• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy předmět zakázky (vozidlo) zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené předchozími či pozdějšími zásahy/opravami. Dodavatel neodpovídá za způsobení škody na čelním skle předmětu zakázky (vozidla) během zkušebních jízd způsobené odlétnutím kamínků od protijedoucích vozidel. Dodavatel neodpovídá za škody na předmětu zakázky (vozidle) způsobené náhlým poryvem větru, tj. spadlé stromy, větve nebo jiné letící předměty. Dodavatel neodpovídá za škody na předmětu zakázky (vozidle) způsobené jinou živelnou pohromou nebo střetem se zvěří.

3. Za škody na věcech osobního charakteru nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozu) dodavatel neodpovídá. Jako výraz souhlasu s touto skutečností zákazník podepisuje zakázkový list.

4. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

6. Zákazník je seznámen, že veškerá elektronika v předmětu zakázky (vozidle) nese známky opotřebení a v souvislosti s tím může dojít k jejímu poškození již při diagnostice vozu, na což dodavatel zákazníka výslovně upozorňuje, a pokud zákazník i nadále trvá na provedení takového úkonu, tak veškerá rizika s tímto spojená půjdou na vrub zákazníka, s čím zákazník souhlasí. Veškeré škody nebo zhoršení stavu předmětu zakázky z tohoto vyplívající bude hradit zákazník bez námitek a výčitek vůči dodavateli, pokud má být předmět zakázky uveden do původního stavu.

7. V případě, kdy zákazník po dodavateli bude požadovat nevhodný postup, který je v rozporu s manuály a příslušnými metodiky, upozorní dodavatel zákazníka na tuto skutečnost, a v případě, že bude zákazník v takovém případě i nadále trvat na provedení daného postupu či zákroku, nenese dodavatel žádnou odpovědnost. 

8. Zákazník je seznámen, že v případě, kdy zákazník požaduje nebo odsouhlasí přepis obsahu jednotky nebo jednotek vozidla, přichází o původní obsah dat v jednotce a nevzniká na tato data záruční krytí, lhůta a ani nárok. Tato data jsou nenávratně přepsána nebo smazána a zákazník nemá nárok na jejich náhradu či obnovení. V souvislosti s tímto nemůže být uznána žádná reklamace. Pokud bude zákazník žádat o jejich zálohu, musí tak požádat před úkonem a zahájením zakázky.

X. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení konečné ceny zakázky.

2. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo-li písemně či ústně sjednáno jinak.

XI. Informace o zpracování osobních údajů

1. Dodavatel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých zákazníkem výlučně za účelem provedení dohoda o provedení prací a komunikace se zákazníkem.

2. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících dodavateli služby umožňující provádění zakázek. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti dodavatele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.

3. V rámci plnění práv a povinností ze závazků vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které s dodavatelem uzavřely dohodu o provedení prací, a to konkrétně titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, adresa bydliště, kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a údajích o předmětu zakázky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Toto poučení vyhotovil dodavatel jako správce osobních údajů za účelem splnění povinností informovat zákazníka o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace dodavatele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

5. Dodavatel zpracovává osobní údaje pro účely realizace práv a povinností z dohody o provedení prací a dále pro účely zasílání obchodních sdělení (na základě oprávněného zájmu) v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se dodavatele, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty zákazníků.

6. Osobní údaje zákazníka zpracovává dodavatel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z dohody o provedení prací, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z dohody o provedení prací, a to podle toho, která z výše uvedených dob skončí později.

7. Zákazník má právo na dodavateli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto článku ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

8. Právo na výmaz svých osobních údajů – Zákazník je oprávněn požadovat na dodavateli výmaz jeho osobních údajů, pokud: (i) tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti dodavatele, nebo (v) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

9. Zákazník má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: www.uoou.cz).

10. Zákazník souhlasí s pořízením fotografie předmětu zakázky se zrealizovaným předmětem plnění dohody o provedení prací pro potřeby dodavatele, kdy je dodavatel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace předmětu (vozidla), využívat k reklamním účelům a prezentacím.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Vznikne-li mezi dodavatelem a zákazníkem spor při prodeji náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

2. Ostatní spory vyplývající z dohod o provedení prací či zakázek a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Neplatná nebo protiprávní ustanovení budou bezodkladně nahrazena zákonnou a platnou verzí.

4. Všechny vztahy a situace dodavatele a zákazníka vyplývají z dohody o provedení prací a těchto VOP. Vztahy a situace v těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech platí od 1.1.2023 a nahrazují předchozí verzi ze dne 31.12.2022.

Kontakt
Nejsme jen v Praze.

Poptávka je nezávazná. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle podmínek GDPR.
magnifiercross